Fotografies

Totes les imatges mostrades a aquest web a sigut cedides per aquest fi pels seus propietaris. Tots els drets els pertanyem a ells/elles com a autors o propietaris de les mateixes. Sempre s’ha contat a mb el vistiplau dels propietaris per a la seva difusió dins d’aquest projecte.

Comentaris i relats

L’opinió és lliure, però els comentaris i/o relats que es realitzin hauran de limitar-se al respecte pels altres, sense incórrer en opinions vexatòries, injúries o calúmnies o qualsevol acció que pogués lesionar els drets dels tercers.

El portal es reserva el dret a suprimir aquells comentaris que siguin contraris al que disposa l’apartat anterior.

El portal es reserva el dret a negar la utilització d’un determinat servei a qualsevol usuari que incompleixi amb aquestes condicions generals de l’ús d’aquest servei.

Logotip de les institucions

En facilitar el logotip s’autoritza la seva exhibició a la xarxa.

Responsabilitat dels continguts i difusió

No som responsables dels continguts inclosos als enllaços a tercers que s’inclouen a questa web. Qualsevol ús o difusió del material contingut a aquesta web haurà de ser autoritzada pels propietaris dels drets del material a difondre.